Regulamin

Regulamin

szkoleń i kursów

§ 1

1. Zgłoszenie na kurs odbywa się przy pomocy formularza on-line znajdującego się na stronie www.anatomicus.pl przy konkretnie wybranym kursie.
2. Przesłany formularz jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora kursu w zakresie i celu niezbędnym do realizacji usługi. Kursant wyraża tym samym zgodę na przesyłanie informacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w tym na podany adres e-mail. Podanie danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda w postaci akceptacji regulaminu (wysłaniu zgłoszenia). Odbiorcami danych mogą być osoby upoważnione, przedmioty przetwarzające oraz administrator. Kursant ma prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Kursant ma prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu, przeniesienia danych a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny tj. do czasu wykonania umowy lub do ew. odwołania zgody lub przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń lub też w zakresie niezbędnym dla prowadzenia rachunkowości (więcej w zakładce Polityka prywatności/RODO).
3. Po wysłaniu zgłoszenia kursant otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą informacje dotyczące organizacji wybranego kursu w tym: nazwa kursu, informacje na temat instruktora, termin i miejsce odbycia się kursu, informacja kto może przystąpić do kursu, cena, wysokość zadatku, terminy wpłat, dane dotyczące przelewu oraz dane organizatora.
4. Zapisując się na kurs, kursant zapisuje się na wszystkie moduły danego kursu.

 § 2

1. Warunkiem wstępnej kwalifikacji do uczestnictwa w kursie jest wpłata zadatku. Zadatek jest zaliczany na poczet poszczególnych modułów szkolenia.
2. Po wpłaceniu zadatku (zaksięgowania wpłaty na koncie organizatora) oraz przesłaniu wymaganych dokumentów uprawniających do przystąpienia do kursu (dokument uprawniający do wykonywania zawodu) zgłaszający otrzyma drogą elektroniczną potwierdzenie wpisania na listę uczestników.
3. W przypadku rezygnacji z kursu zadatek nie podlega zwrotowi.
4. Zadatek podlega zwrotowi tylko w przypadku otrzymania przez kursanta od organizatora informacji o braku możliwości uczestnictwa w kursie z powodu zbyt dużej ilości zgłoszeń.
5. W wyjątkowych, uzasadnionych okolicznościach po pozytywnej decyzji organizatora istnieje możliwość po uprzednim wskazaniu przez kursanta osoby zastępczej na jego miejsce – rezygnacji lub zmiany przez kursanta terminu kursu na inną edycję. W przypadku wskazania osoby zastępczej wpłacone przez kursanta środki rozliczane są na osobę zastępczą a kursant oraz osoba zastępcza rozliczają się miedzy sobą. Rozliczenia między kursantami nie dotyczą organizatora i nie można w związku z tym mieć żadnych roszczeń wobec organizatora z tego tytułu.
6. Poza wyżej wymienionymi wypadkami, nie ma możliwości zwrotu dokonanych wpłat, wyjątkiem jest odwołanie kursu (patrz § 4).
7. Po wpłaceniu całej kwoty za kurs (zaksięgowania wpłaty na koncie organizatora) oraz przesłaniu wymaganych dokumentów uprawniających do przystąpienia do kursu zgłaszający może uczestniczyć w kursie.
8. Całość kwoty za pierwszy moduł należy wpłacić najpóźniej na 6 tygodni przed jego rozpoczęciem. Opłatę za kolejne moduły należy wpłacić najpóźniej na 2 tygodnie przed rozpoczęciem poszczególnych modułów.
9. Liczba miejsc jest ograniczona. O miejscu na liście uczestników decyduje kolejność wpłat.
10. Po zamknięciu listy kursantów istnieje możliwość wpisania potencjalnego kandydata na listę rezerwową, a w przypadku rezygnacji lub też skreślenia którejś z osób zakwalifikowanych – zakwalifikowania na listę kursantów.

§ 3

1. Niedotrzymanie terminów wpłat, bądź nieprzesłanie wymaganych dokumentów jest równoznaczne z rezygnacją z kursu i skutkuje skreśleniem z listy uczestników. W takim przypadku wszelkie wpłacone do tej pory kwoty (w tym zadatek) nie podlegają zwrotowi.
2. Wpłacone kwoty nie podlegają zwrotowi również w przypadku rezygnacji z kursu w trakcie jego trwania.
3. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w kursie tylko w przypadku znalezienia zastępstwa na swoje miejsce, z zastrzeżeniem, że rezygnacja ta wymaga złożenia drogą elektroniczną przez uczestnika pisemnego oświadczenia o rezygnacji oraz wskazania osoby zastępczej, której otrzymanie potwierdzi organizator. Faktyczne zaprzestanie uczęszczania w kursie, przy nie złożeniu oświadczenia, o którym mowa wyżej nie wywołuje skutków rezygnacji. Dla uniknięcia wątpliwości ustala się, że w przypadku nie złożenia pisemnego oświadczenia o rezygnacji, uczestnik dalej uczestniczy w kursie lub szkoleniu a wynagrodzenie należne organizatorowi z tego tytułu, na które uczestnik złożył formularz zgłoszeniowy, nie podlega zwrotowi.
4. W przypadku wskazania osoby zastępczej wpłacone przez kursanta środki rozliczane są na osobę zastępczą a kursant oraz osoba zastępcza rozliczają się miedzy sobą. Rozliczenia między kursantami nie dotyczą organizatora i nie można w związku z tym mieć żadnych roszczeń wobec organizatora z tego tytułu.
5. W wypadku choroby potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim (tzn. L-4), organizator może, w zależności od warunków organizacyjnych, umożliwi uczestnictwo w kursie w innym, wolnym terminie.

§ 4

1. W przypadku niewystarczającej ilości dokonanych wpłat na 7 dni przed rozpoczęciem kursu lub w przypadku zdarzeń losowych (w szczególności choroba prowadzącego szkolenie, awarie uniemożliwiające korzystanie z sali szkoleniowej) lub innych niezależnych od organizatora przyczyn, organizator ma prawo odwołać szkolenie lub przełożyć termin szkolenia bez roszczeń finansowych ani żadnych innych ze strony uczestników.
2. W przypadku odwołania lub przełożenia terminu kursu, wysyłana jest drogą mailową do uczestnika informacja dotycząca tego faktu. Następnie uczestnik wybiera formę rozliczenia z organizatorem (możliwy zwrot wpłaty lub przeniesienie wpłaty na nowy termin tego samego lub innego kursu organizowanego przez organizatora). Kursant zobligowany jest poinformować drogą mailową organizatora o sposobie rozliczenia.
3. Organizator odwołując kurs, nie ponosi finansowej ani żadnej innej odpowiedzialności za poniesione przez uczestników koszty związane z podróżą i rezerwacjami poczynionymi przez uczestników, a które związane są z kursem (w tym m.in. koszty rezerwacji czy zadatków, opłat za podróż do miejsca kursu czy płatności związane z zakwaterowaniem).
4. Organizator może zmienić miejsce odbycia się kursu przy czym miejscowość odbycia kursu pozostanie bez zmian, jak również w uzasadnionych okolicznościach organizator ma prawo do zmiany instruktora zachowując przy tym dotychczasowy format kursu. O w.w. zmianach dotyczących kursu kursant zostanie poinformowany drogą mailową.
5. Organizator, zmieniając instruktora lub miejsce odbycia się kursu nie ponosi finansowej ani żadnej innej odpowiedzialności za poniesione przez kursantów koszty związane z podróżą i rezerwacjami poczynionymi przez kursantów, a które związane są z kursem (w tym m.in. koszty rezerwacji czy zaliczek, opłat za podróż do miejsca kursu czy płatności związane z zakwaterowaniem). W takim przypadku kursant nie może żądać zwrotu wpłaconych do tej pory kwot.
6. Gdy zadatek jest zwracany kursantowi w sytuacjach opisanych w umowie, kursant nie może żądać jego zwrotu w podwójnej wysokości a jedynie w wysokości w jakiej został wpłacony.
7. Faktury wystawiane są na podstawie NIPu podanego w formularzu. Data wystawienia faktury końcowej jest datą zakończenia usługi czyli faktury są wystawiane z datą ostatniego dnia kursu i przesyłane mailowo do 15 dnia kolejnego miesiąca.
8. Kursantów, którzy pozyskują środki z różnych dofinansowań, obowiązują te same zasady dotyczące wpłat.

§ 5

1. Uczestnik kursu wyraża zgodę na użyczenie swojego wizerunku w charakterze zdjęć i filmów zrobionych podczas kursu w którym uczestniczył i nie rości sobie praw finansowych ani prawnych do ich publikacji na stronie www.anatomicus.pl i w materiałach marketingowych organizatora i prowadzącego kurs.

2. Rejestracja na nośnikach elektronicznych treści i przebiegu kursu przez kursantów, dopuszczalna jest wyłącznie za zgodą prowadzącego kurs oraz organizatora. Zakazane jest rozpowszechnianie treści, przebiegu kursu oraz materiałów szkoleniowych w jakiejkolwiek formie.
3. W przypadku naruszenia ust. 2 kursant zapłaci organizatorowi karę umowną w wysokości 100.000,00 zł (stu tysięcy złoty) za każde naruszenie. Organizator może dochodzić odszkodowania przewyższającego karę umowną.

 § 6

1. W ramach ceny kursu organizator zapewnia udział w kursie, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo oraz poczęstunek w przerwach między wykładami.

2. Organizator nie zapewnia dojazdu oraz zakwaterowania w czasie trwania kursu.
3. Prowadzący kurs ma prawo do przeprowadzania egzaminów sprawdzających wiedzę i umiejętności uczestników. W uzasadnionych przypadkach certyfikat może nie zostać wydany. Koszty kursu nie będą wówczas zwracane. Uczestnik może odwołać się do prowadzącego kurs od tej decyzji za pośrednictwem organizatora.

 § 7

1. Kursant jest odpowiedzialny finansowo za spowodowane przez niego szkody w trakcie kursu i zobowiązany do pokrycia strat w ciągu 7 dni od zakończenia kursu.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w miejscu kursu, w trakcie i po zakończeniu kursu.

§ 8

1. Przeciwwskazania do uczestnictwa w kursie: – istnienie przeciwwskazań zdrowotnych, a w szczególności ograniczeń w aparacie ruchowym, które uniemożliwiają lub w znacznym stopniu utrudniają pracę (zwłaszcza mając na uwadze bezpieczeństwo pacjentów). – ciąża w każdym stadium zaawansowania
2. Uczestniczki w ciąży i inni kursanci biorą udział w kursach na własną odpowiedzialność (również w przypadku zatajenia przed organizatorem i prowadzącym kurs uszczerbków i problemów zdrowotnych).

§ 9

1. Wszelkie spory mogące powstać na tle niniejszego Regulaminu, strony będą starały się rozwiązać polubownie.
2. W przypadku niemożności rozwiązania sporu na drodze polubownej strony poddają taki spór pod rozstrzygnięcie Sądu właściwego miejscowo dla organizatora.